ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Εισαγωγή στην επιστήμη της Νοσηλευτικής. Φιλοσοφία της νοσηλευτικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Που σπουδάζεται η Νοσηλευτική. Προοπτικές εξέλιξης και τομείς εργασίας των Νοσηλευτών. Εισαγωγή στις έννοιες της υγείας, αντιμετώπισης και προσαρμογής. Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Επίπεδα πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Ολιστική θεώρηση της υγείας. Θεωρία Συστημάτων. Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας. Μοντέλα – Μορφές Επικοινωνίας. Εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας και δεξιότητες που την διευκολύνουν.
Οι ανάγκες του ανθρώπου και η Ιεραρχική κλίμακα των αναγκών κατά MASLOW. Νοσηλευτικές δεξιότητες: Παρατήρηση –συνέντευξη –φυσική εξέταση λήψη και ακριβής καταμέτρηση ζωτικών σημείων. Εισαγωγή στην Νοσηλευτική διεργασία Σκοποί και Στάδια. Νοσηλευτική αξιολόγηση αναγκών και προβλημάτων του ανθρώπου. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών. Νοσηλευτικό ιστορικό –νοσηλευτική διάγνωση. Νοσηλευτικές θεωρίες: Περιγραφή – δυναμικά στοιχεία και Περιορισμοί των Νοσηλευτικών θεωριών της Henderson, Orem, Neuman, Rogers και Roy.


Α2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
Γενικό μέρος. Κύτταρα, ιστοί, όργανα, συστήματα. Οστεολογία,  συνδεσμολογία, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα.


Α3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
Οργάνωση ανθρωπίνου σώματος, χημική σύσταση κυττάρου, φυσιολογικές ιδιότητες κυττάρου, μηχανική και λειτουργίες της κυτταρικής μεμβράνης, υγρά του σώματος, αίμα, συστήματα άμυνας του οργανισμού, φυσιολογία του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, ουροποιητικού συστήματος. Οξεοβασική ισορροπία.


Α4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1)Εισαγωγικά: Η επιστήμη της ψυχολογίας, οι κλάδοι της ψυχολογίας, οι μέθοδοι της ψυχολογίας, οι συναφείς με αυτήν ειδικότητες, η διεπιστημονική ομάδα.
2) Λειτουργίες Συμπεριφοράς. Αντίληψη, μάθηση, μνήμη, νοημοσύνη, κίνητρα, συναισθήματα.
3) Οι Ατομικές διαφορές και οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Περιβάλλον, κληρονομικότητα.
4)Ψυχολογικές θεωρίες. Ψυχαναλυτική θεωρία, ψυχαναλυτική μέθοδος θεραπείας. Θεωρία της συμπεριφοράς, θεραπεία της συμπεριφοράς. Θεωρία της κοινωνικής μάθησης. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεραπεία επικεντρωμένη στον πελάτη.

Α5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γενική Βιολογία: Βασικά χαρακτηριστικά και οργάνωση των έμβιων όντων. Η οργάνωση της ζωής. Η ενέργεια στα ζώντα  συστήματα. Αρχές γενετικής.   Εξέλιξη. Ταξινόμηση των έμβιων όντων. Η σχέση μεταξύ ζώων και φυτών. Η  δομική και λειτουργική προσαρμογή τους. Μελέτη οικοσυστημάτων.

Α6. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές γνώσεις Μικροβιολογίας. Ταξινόμηση και περιγραφή των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων. Ταξινόμηση και γενική περιγραφή των παθογόνων μικροβίων, των Πρωτοζώων των Μυκήτων και των Ιών. Επίδραση των φυσικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων στα μικρόβια. Αντιμικροβιακές ουσίες και τρόπος δράσης τους. Αποστείρωση, καλλιέργειες , θρεπτικά υλικά. Μικροσκόπιο. Σχέση των μικροβίων με τον ανθρώπινο οργανισμό, τρόποι μετάδοσης και πηγές μικροβίων.
Α7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1) Κοινωνιολογική προσέγγιση της υγείας – ασθένειας, κοινωνιολογικές παράμετροι υγείας (ύστερα από τη γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία, περιορισμένου χαρακτήρα). Σχέση νοσηλευτικής – κοινωνιολογίας και ο ρόλος της δεύτερης στο έργο της νοσηλευτικής.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ
Μυϊκό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια όργανα. Ενδοκρινείς αδένες. Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

Β2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Φυσιολογία νευρικών και μυϊκών κυττάρων. Το Νευρικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, ενδοκρινικό σύστημα και ορμόνες. Πεπτικό σύστημα, θρέψη και μεταβολισμός – θερμορρύθμιση γεννητικό σύστημα.

Β3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εισαγωγή στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Γενικές έννοιες. Προετοιμασία του σπουδαστή στην παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας (Ν.Φ.) σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (ΔΦΥ).  Νοσοκομείο – Ασθενής – Ομάδα Υγείας.  Εφαρμογή ασφαλών προληπτικών, θεραπευτικών, ανακουφιστικών και υποστηρικτικών νοσηλευτικών μέτρων παροχής βασικής και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο άτομο μέχρι του τελικού σταδίου του.  Αξιολόγηση και βασική νοσηλευτική φροντίδα χειρουργικού αρρώστου. Εφαρμογή προστατευτικών μηχανισμών του σώματος του Νοσηλευτή κατά την άσκηση της νοσηλευτικής.
Το εργαστηριακό μέρος αφορά την επίδειξη συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων που αφορούν θέματα του θεωρητικού μέρους καθώς και την άσκηση ώστε να τις εφαρμόζουν στο εργαστήριο και στην κλινική εκπαίδευση.

Β4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
1) Γενικά στοιχεία για τις Μορφές Υγειονομικών συστημάτων.
2) Εθνικό Σύστημα Υγείας και μονάδες περίθαλψης. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Κοινότητα. Εφαρμογή της Νοσηλευτικής διεργασίας και θεωρητικών μοντέλων στην κοινότητα. Πρόληψη και προαγωγή υγείας. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες πληθυσμού. Λειτουργία της οικογένειας. Αξιολόγηση υγιούς ατόμου εξελικτικά. Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της υγείας του ατόμου και της οικογένειας. Το εργαστήριο (κλινικό μέρος) περιλαμβάνει άσκηση των σπουδαστών με επίβλεψη εκπαιδευτικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Β5. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Η διδασκαλία του μαθήματος της Βιοστατιστικής αποβλέπει στην παρουσίαση και χρήση των βασικών μεθόδων της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής όπως αυτή εφαρμόζεται στο χώρο των Ιατρικών Επιστημών, ειδικότερα : Εισαγωγικές έννοιες, Περίγραμμα βιομετρικής έρευνας. Συλλογή βιομετρικού υλικού
(απογραφές–συνεχείς εγγραφές, ειδικές έρευνες, δειγματοληψίες). Επεξεργασία των στοιχείων. Παρουσίαση του υλικού (Πίνακες – Διαγράμματα). Περιγραφική στατιστική (μελέτη των κατανομών συχνοτήτων). Μεθοδολογία στατιστικής μελέτης ποσοτικών χαρακτηριστικών. Μελέτη στατιστικής μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Συσχέτιση και εξάρτηση. Μη παραμετρικές μέθοδοι. Στοιχεία λογισμού των πιθανοτήτων. Μεθοδολογία πειραματισμού και βιοαναλύσεων.

Β6. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Μηχανισμοί ενέργειας των φαρμάκων στον Οργανισμό. Φαρμακοκινητική. Οδοί χορήγησης φαρμάκων. Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
Φάρμακα που επιδρούν στο Αυτόνομο Νευρικό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν στο Καρδιαγγειακό σύστημα. Φάρμακα που επιδρούν σε άλλα Οργανικά συστήματα. Χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα και τοπικές ορμόνες.